سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خواجه زاده – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی بوشهر
عباس شاهسواری – هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
راضیه دانا – پژوهش سرای شهیدخوشبخت استان بوشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرآللوپاتی جنس اکالیپتوس برروی گیاهان زراعی و تنوع گونه ای دراستان بوشهر سه شرایط مختلف زمین های کشاورزی مناطق دست کاشت رها شده و مناطق دست کاشت تحت کنترل مداوم درنظر گرفته شد برای هر شرایط ۱۰ منطقه مختلف درنظر گرفته شد درادامه گونه های گیاهی خودرو و کاشته شده درمجاورت اکالیپتوس و محل ریزش بخشهای مختلف ان مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که درمجاورت درخت اکالیپتوس تا شعاع حدود دو متر و محل ریزش بخشهای مختلف آن درهمه مناطق موردم طالعه حضور گونه های بومی منطقه مورد مطالعهو گونه های زراعی کدو گوجه فرنگی تربچه تنباکو به حداقل و حتی به صفر رسیده است اما درمناطق دست کاشتی که رها شده اند می توان گونه های غیربومی خودرو شده کهور پاکستاین آکاسیای بیدی و سوبایل با رشد سریع و تعدادزیادی مشاهده کرد.