سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
علی طالبی اسفندارانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

سیستمهای پایش در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار هستند که بدین منظور از شاخصهای خشکسالی برای بیان کمی این پدیده استفاده می گردد هدف ازاین مقاله بررسی اثار خشکسالی در یک دوره بیست ساله ۱۳۸۷-۶۷ برسطح سفره آب زیرزمینی دشت بهارباد با استفاده از شاخص خشکسالی اقلیمی sPI و شاخص منابع آب زیرزمینی GRI به عنوان شاخص هیدروژئولوژیکی می باشد نتایج بدست امده نشان دهنده افت شدید سفره بخصوص در ده سال اخیر و رابطه بین شاخص SPI در مقیاس زمانی درازمدت بخصوص sPI 48 ماهه با سطح ایستابی سفره دشت بهاباد می باشد که نشان دهنده این است که بین خشکسالی اقلیمی با خشکسالی هیدروژئولوژیکی رابطه معنی داری بخصوص در مقیاس بلندمدت وجود دارد و خشکسالی هیدروژئولوژیکی نسبت به خشکسالی اقلیمی تاخیر فاز زمانی دارد.