سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرطاهر قائمی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
اسماعیل علیزاده – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
شهرام عابدی ساعتلو – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغرب

چکیده:

ایجاد فضای سبز طبیعی با گونه های زیبای بومی بمنظور جلوگیری از الودگی محیط زیست وجلب توریسم وگرد شگری درمحلهای دیدنی وتوریستی یکی از ابزارو شاخصهای توسعه پایدار در هرکشور محسوب می گردد گونه های بومی بدلیلسازگاری با شرایط اکولوژیکی وهزینه کم استقرارونگهداری از اهمیت خاصی برخوردارندبدین منظور گونه هالیمیونه وروسیفرا دررویشگاههای شورپسند حاشیه در یاچه ( سورمه صحرائی یا گوش موش) از خانواده اسفناجیان در قالب طرح ات اکولوژیارومیه انتخاب وپارامتر های از قبیل پراکنش ,فنولوژی , سیستم ریشه , تراکم , فراوانی , در صد پوشش تاجی , مقدار, عمق وزمان کاشت بذر مذکور بمدت ۴ سال دررویشگاه مذکور مورد مطالعه قرار گرفت . برای تعیین تراکم, فراوانی و درصد پوشش تاجی از روش کوادرات استفاده شد و به منظور بررسی شرایط لازم برای رویاندن بذر گونه با دو تیمار مقدار بذر و عمق بذر در دو فصل کاشت پاییز و بهارانجام شد. مطالعه سیستم ریشه در گونه مورد مطالعه در سه منطقه (قرق, چرای متوسط و چرای شدید) با بیرون آوردن ریشه از خاک و عکسالعمل گیاه نیز در سیستمهای ریشهای و اندامهای هوایی مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصل نشان میدهد که گونه مورد مطالعه در رویشگاههای شورپسند در سازند زمین شناسی کوارترنری در خاکهای با بافت سنگین وباPH8-7در اراضی با زهکشی نامناسب خاکهای شور یافت می شود. این گونه در حالت قرق و چرای متعادل بصورت برافراشته با برگها و اندامهای هوای سبز و آبدار که در اینحالت عمق ریشه زیاد و شدت نفوذ آن زیادتر میباشد. در حالت چرای شدید بصورت پخ و کپهای درمیآید که در آنصورت عمق ریشه, شدت نفوذ آن کمتر و شدت انشعاب آن زیاد میشود