سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خسروانی نژاد –
مرتضی شمعانیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتیAISI316 و فولاد کم کربن ۳۷STپرداخته شده است. برای انجام جوشکاری از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن – گازGTAW) با فلز پرکننده آستنیتی۳۰۹L استفاده شد. خواص مکانیکی نمونه ها با استفاده از آزمون ریز سختی سنجی و آزمون کششاستفاده شد. خواص مکانیکی نمونه ها با استفاده از آزمون ریز سختی سنجی و آزمون کشش و متالوگرافی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان داد که سختی ناحیه جوش نزدیک به فولادکم کربن۳۷ST افزایش یافته که ناشی از تشکیل ریزساختار ویدمن اشتاتن می باشد. همچنین فازیابی حضور کاربیدها و افزایش یافته که ناشی از تشکیل ریزساختار ویدمن اشتاتن می باشد. همچنین فازیابی حضور کاربیدها وترکیبات بین فلزی را در فلز جوش نشان داد. براساس نمودار شفلر ساختار فلز جوش حاوی ۹۵ % آستنیت و ۵% فریت می باشد، که این میزان، حداقل میزان فریت برای جلوگیری از ترک خوردن انجمادی است. نتایج آزمون کشش نیز نشان می باشد، که این میزان، حداقل میزان فریت برای جلوگیری از ترک خوردن انجمادی است.