سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد قاسمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در هنگام طراحی یک سیستم آبیاری قطرهای لازم است الگوی خیس شدن نیمرخ خاک که اصطلاحاً به آن پیاز رطوبتی گفته میشود برای هر زمینی که قرار است با روش قطرهای آبیاری شود، از قبل مشخص گردد. شکل الگوی رطوبتی از پارامترهای مهم و تأثیر گذار در انتخاب قطرهچکان میباشد و روی حجم آب آبیاری مؤثر است. ابعاد پیاز رطوبتی تحت تأثیر پارامترهای مهمی مانند خصوصیات هیدرولیکی خاک، دبی خروجی قطره چکان و زمان آبیاری میباشد. این مطالعه در آزمایشگاه آبیاری دانشگاه شهرکرد به منظور بررسی جبهه رطوبتی ناشی از یک منبع نقطه ای و مقایسه آن در بافتهای خاک مختلف خاک و دب یهای مختلفآبیاری صورت گرفته است برای اجرای آبیاری قطرهای و مشاهده پیشرفت آب در خاک از یک مدل فیزیکی از جنس پلاکسیگلاس شفاف به شکل مکعب مستطیل استفاده شد. در این مطالعه از دو نوع بافت خاک رسی و لوم رسی و سه دبی ۰/۴۴ و ۰/۵۴ و ۰/۹۸ T . 0 لیتر در ساعت استفاده شده است سپس قطر و عمق پیاز رطوبتی در زمانهای مختلف پس از شروع آبیاری با ترسیم جبهه رطوبتی روی دیوارههای شفاف مدل برای هر دبی، اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که در خاکهای بامقادیر دبی زیاد، ابعاد هندسی نیز بزرگتر هستند همچنین ابعاد هندسی در خاک دارای بافت سنگینتر کوچکتر از خاک دارای بافت سبکتر هستند ازاین نتایج می توان در طراحی و مدیریت بهینه سیستم آبیاری قطرهای برای شرایط مورد مطالعه استفاده کرد