سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فهیمه شکوه فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
الهه شعبانجولا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان درعصر حاضر می باشد برای تعریف پیوند روابط اجتماعی و عملکرد اقتصادی از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می شود مفهوم سرمایه اجتماعی درم سائل اقتصادی تمایز اساسی بین نوع ارتباط ها و علیت است سرمایه اجتماعی درواقع توانایی هدایت منابع و دارایی ها از طریق شبکه های اجتماعی را فراهم می آورد دراین پژوهش سعی برآن است که تا با بکارگیری مولفه های سرمایه اجتماعی از جمله مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی به بررسی میزان توسعه شهری به لحاظ وضعیت توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس شاخصهای پنج گانه نرخ اشتغال هزینه ناخالص خانوار اشتغال زنان نسبت شاغلین به کل جمعیت و نرخ رشدخانوار و میزانهمبستگی این دو مولفه درچهار محله از شهر قزوین به نام های محله آخوند، محله ملک آباد، محله امام زاده حسین(ع) و محله امام زاده اسماعیل (ع) به عنوان نمونه مورد پرداخته شده که نتیجه ان بیان ارتباط مستقیم بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری است تاثیر نهادهای اجتماعی روابط انسانی و هنجارها برروی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی خود موجب رشد اقتصادی و توسعه یافتگی مناطق شهری است.