سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شائمی برزکی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
رضا رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مهدی شالی کار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی دانشگاه اصفهان و ازلحاظ ابعاد سازمان یادگیرنده انجام شده است جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان گروه های اموزشی و کتابخانه دانشگاه اصفهان درسال ۹۱ تشکیل داده اند این پژوهش ازنوع پژوهشهای توصیفی پیمایشی است حجم نمونه با استفاده ازجدول مورگان ۸۶ تعیین شد که با استفاده ازروش نمونهه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب با حجم انتخاب گردیدند درراستای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استاندارد گاه ۲۰۰۳ باه پایایی ۰/۷۸ برای سنجش مولفه های سازمان یادگیرنده استفاده شد دراین پرسشنامه پنج ویژگی ازسازمان یادگیرنده که شامل شفافیت آرمان توانمندی رهبری ازمایشگری انتقالموثر دانش کارتیمی است مورد بررسی قرارگرفته است درتجزیه و تحلیل اماری ازامار توصیفی فراوانی و درصد فراوانی و امار استنباطی t تک متغیره استفاده گردید.