سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
سیدحمید رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ناجا

چکیده:

امنیت از اولین و ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می شود این نیاز از زمانی که بشرقدم به عرصه حیات نهاد پدیدآمده است حکمای یونان باستان اصلی ترین کارویژه حکومت ها را تحقق عدالت بمنظور تامین امنیت انسان ها قلمداد کرده اند اندیشمندان عصرروشنگری رنسانس نیز امنیت را پایه و اساس زندگی بشر و مستحکمترین بستردوام و بقا جوامع بشری محسوب کرده اند بی شک بدون امنیت هیچ نیازی از نیازهای فردی و اجتماعی بطور کامل قابلیت ارضا پیدا نمی کنند مقام معظم رهبری دراین زمینه می فرمایند اگرامنیت یا رفاه نباشد هیچ یک از دستاوردهایجامعه ازجمله پیشرفت های علمی و تکنیکی و سیاسی یک جامعه نمی تواند بدرستی درجای خود قرارگیرد و بهره واقعی خود را به مردم ببخشد امنیت به میزان بلوغ فرهنگی انسجام اجتماعی و اراده های ملی قابل حصول است برطبق هرم نیازهای ابرهام مازلو نیاز امنیت جزو نیازهای پایه ای و زیربنایی انسانها شمرده میشود و تا این نیاز تامین و براورده نشود فرد به نیازهای سطوح بالاتر همچون نیازهای زیست گروهی عشق و محبت نیازهای خودشکوفایی و درک خویشتن دسترسی پیدا نمی کند.