سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشته رهبری – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
الهام قاسم زاده –
مریم لطفی بیان –

چکیده:

مدیریت خطربهعنوان فرایندی مستمر و پیش بینی کننده امری حیاتی درهرنوع فعالیت تجاری و صنعتی محسوب می شود شناسایی خطرهای بالقوه و اقدام صحیح قبل ازبروز مسائل حرکت سازمان را دررسیدن به اهداف مدنظر سرعت بخشیده و اثار نامطلوب را درطول حیات پروژه کاهش میدهد این فرایند میتواند با کنترل تهدیدها نقش عممده ای درمدیریت راهبرد هرسازمان ایفا کند امروزه دربسیاری ازسازمان ها بعدازمنابع انسانی زیرساخت های اطلاعاتی مهمترین سرمایه راهبردی به حساب می آید زیرا توانسته با فراهم آوردن اطلاعات معتبر سبب موفقیت های کاری شود دراین مقاله با بررسی اهمیت مدیریت ریسک شناخت مراحل خروجی آنها و راهکارهای کاهش ریسک درپروژه ها بهترین ابزارهای مدیریت ریسک درمدیریت پروژه های فناوری اطلاعات معرفی شده است دراخر نیز تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت خطرباتوجه به نتایج پرسشنامه ای که دراختیارکارشناسان و کارشناسان ارشد یک کارخانه خودروسازی قرارگرفته بود بررسی شده است.