سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سیما تیموریانمطلق – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهسا حسن خانی – کارشناس محیط زیست
مریم محمدیان – کارشناس محیط زیست

چکیده:

گردشگری یک واقعیت اجتناب ناپذیر در رفتار و عمل انسان برای ارضای نیاز های روحی و روانی بوده و سفر به دیگر نقاط دنیا از ملزومات زندگی قرن بیست ویکم محسوب می گردد. این تحقیق از نوع توصیفی است که در سال ۱۳۸۸ در منطقه گردشگری گنجنامه واقع در محدوده شهر همدان صورت گرفته است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. بنا بر این در ابتدا یک پرسشنامه جامع طراحی گردید و این پرسشنامه شامل ۲۳ سوال بوده است و تعداد کل پرسشنامه های این تحقیق معادل ۵۵۴ تعیین گردید. به منظور تعیین روای پرسشنامه از نظرات متخصصین وصاحب نظران استفاده شد و بر همین اساس، روایی پرسشنامه از نظر محتوی مورد تأیید می باشد. متغیر های این تحقیق شامل سن ‚ جنس، سطح سواد‚ شغل، میزان درآمد ماهیانه، محل زندگی افراد، میزان دانش و نیز میزان نگرش بازدید کنندگان در زمینه حفاظت از آثار گنجنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد بیش از ۸۱ درصد بازدیدکندگان از منطقه گردشگری گنج نامه، دیدن آبشار را مفرح و شادی آفرین دانسته و حفاظت از آن را وظیفه مردم و مسئولین می دانند. این تحقیق نشان داد بازدید کنندگان از منطقه گردشگری گنجنامه اهتمام خاصی به حفاظت اززیبایی ها و آثار طبیعی منطقه داشته و تمام جنبه های زیبایی شناختی منطقه برای بازدید کنندگان مهم و در خور توجه بوده است.