سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا جاهد – دکتری بهداشت مواد غذایی
حافظ گلستانی فر – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ربابه قدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمارزیستی
متین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشتو ایمنی مواد غذایی

چکیده:

آگاهی داشتن انسان از مسائل بهداشت و ایمنی مواد غذایی می تواند از مبتلا شدن به بسیاری از بیماریها و نیز درجلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی و محیط جلوگیری کند این مطالعه در بین ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند با تهیه پرسشنامه انجام گردید ۶۸ درصددانشجویان دارای آگاهی خوب و ۳۱ درصد دارای آگاهی متوسط می باشند دانشجویان نگرشی خوبی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند بین زنان و مردان از لحاظ میزان آگاهی تفاوت معنی داری مشاهده گردید p=0.002 همچنین در بین دانشجویان دانشکده های مختلف از نظر آگاهی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد p=0.001 ولی تفاوت آماری معناداری در بین گروه های سنی از نظر آگاهی مشاهده نگردید به منظور ارتقا دادن سطح آگاهی آنها پیشنهاد گنجاندن یک واحد درسی دراین ارتباط لازمبه نظر می رسد.