سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماهدخت طاهری – استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیل
آبتین حیدر زاده –
حمید حیدری –

چکیده:

تله مدیسین یا پزشکی از راهدور حیطه ای است که به سرعت درحال گسترش است زمینه های وسیعی درپزشکی و مراقبت های بهداشتی وجود دارد که درآنها فناوری های الکتریکی / کامپیوتری اعمال شود پیاده سازی و توسعه پزشکی از راه دور نیازمند ایجاد زیرساخت هایی درزمینه های تکنولوژی فرهنگی قانونی سیاسی و اجتماعی می باشد ارزیاب یسطوح نگرش بیماران درزمینه ایجاد و توسعه پزشکی از راه دور دردانشگاه علوم پزشکی گیلان درحیطه های عوامل سازمانی تکنولوژی ذینفعان سواد اطلاعاتی عوامل محیطی و نیز سطح آگاهی درزمینه فناوری اطلاعات و نیز پزشکی از راه دور درسال ۱۳۸۸ بوده است این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی برروی ۴۰۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان به شیوه تصادفی درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه انتخاب شده بودند انجام شد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر۳ بخش شامل بخش اول مشخصات دموگرافیک بخش دوم مولفه های ارزیابی سطح نگرش عوامل سازمانی عامل تکنولوژی ذینفعان سواد اطلاعاتی عوامل محیطی و بخش سوم سطح آگاهی با بررسی ملزومات بهره یگری از پزشکی از راه دور و برخی جنبه های کاربردی آن و نیز سوابق فعالیت های پاسخ دهنده درموارد عملی کاربرد پزشکی از راه دور مورد پرسش قرارگرفت.