سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی – اعضا هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ
محمدحسن احرامپوش –
محمدرضا سمائی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ابراهیم شاهسونی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط

چکیده:

تولید موادزاید جزء لاینفک زندگی انسان است این مواد زاید باید به نحوی از محل زندگی انسان دور شده و یا دوباره وارد چرخه مواد و انرژی شود تا بتوان گامی موثر جهت ارتقا سلامت و بهداشت عمومی برداشت لذا جهت مدیریت صحیح این مواد مطالعه ای با هدف روشن شدن میزان آگاهی و عملکرد مردم شهریزد درمدیریت موواد زائد جامد شهری در سال ۸۷ صورت گرفت این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بود جمع آوری اطلاعات بوصرت تصادفی بوده که با مراجعه حضوری و از طریق پرسشنامه انجام شد بررسی روایی داده ها و پایش با استفاده از تست آلفای کرونباخ انجام گرفت و درحد مطلوب قرارداشت a=0/78 پرسشنامه مورد استفاده حاوی اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به میزان آگاهی و عملکرد در خصوص مواد زائد جامد بود تعداد ۳۰۰ عدد پرسشنامه در مناطق مختلف شهریزد تکمیل گردید. اطلاعات درنرم افزار spss11.5 وارد گردید و بااستفاده از آزمون گای اسکوئر و جداول ونمودارهای توزیع فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفد. بطورکلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ۴۲٫۳ درصد افراد زیردیپلم ۳۳٫۷ درصد دیپلم و ۲۴ درصد لیسانس و بالاتر می باشند میزان آگاهی شهروندان از بیماریهای منتقله توسط پسماند با ۶۳٫۷ درصد و اثرات پسماند برمحیط زیست با ۵۶ درصددر رتبه متوسط تا خوب قرار دارند. عملکرد شهروندان در خصوص تفکیک از مبدا وحمل پسماند تا وسیله نقلیه جمع آوری به ترتیب ۳۱ درصد و ۲۵ درصد دروضعیت مطلوبی نمی باشد اما عملکرد شهروندان درزمینه تحویل به موقع پسماند و ذخیره سازی پسماند در منزل قبل از تحویل به ترتیب با ۹۶درصد و ۷۴ درصد دارای وضعیتخوبی است.