سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معظمی گودرزی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارش نجیمی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفها

چکیده:

بیشترین موارد بیماری ناشی از ویروس انسانی در بین نوجوانان و جوانان، رخ داده است. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموزان در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده آنفلونزای نوع A انجام شده است.این مطالعه از نوع مقطعی می باشد که روی ۳۱۳ دانش آموزان دبیرستانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جهت انجام اعتبار علمی پرسشنامه، روش اعتبار صوری و اعتبار محتوا با استفاده از پانل متخصصان بکار گرفته شد، پایایی ابزار با استفاده از روش های آزمون – آزمون مجدد و همسانی درونی(۰/۸=α) سنجیده شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS15 استفاده شده است.میانگین سنی دانش آموزان مورد مطالعه ۱۶/۳۱ سال بود و ۵۲/۱ درصد آنان را دانش آموزان پسر تشکیل می دهند. آگاهی بیشتر دانش آموزان (۷۱/۲ درصد) در سطح متوسط می باشد علاوه بر آن دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر دارای میانگین نمره آگاهی بالاتری می باشند. میانگین نمره عملکرد دانش آموزان در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا و گسترش آنفلونزای نوع A 18/22±۷۵/۸۳، که در دانش آموزان دختر ۱۷/۵۴±۷۷/۶۶ و در دانش آموزان پسر ۱۸/۷۳±۷۴/۱۶ می باشد. مهمترین منبع کسب اطلاعات در خصوص آنفولانزای نوع A در دانش آموزان، تلویزیون و رادیو (۹/۷۱ درصد) می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده، انجام آموزش های بیشتر در جهت افزایش سطح آگاهی دانش آموزان ضروری به نظر می رسد تا به این وسیله علاوه بر بهبود آگاهی دانش آموزان و ایجاد درک عمیق تر در خصوص شدت بیماری، ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا و گسترش آنفلونزای نوع A را شاهد باشیم