سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا جواهری – اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ، گروه بهداشت و پزشکی اجتماع
ناهید خلدی – اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ، گروه بهداشت و پزشکی اجتماع
مهدیه اسماعیلی نیا –
ایمانه خدایی –

چکیده:

بهداشت مواد غذایی شامل روشهای تولید آماده سازی و نگهداری مواد غذایی به منظور تامین کیفیت آن می باشد. بنابراین اگاهی افرادی که ارتباط مستقیم در این مراحل دارند به تامین این مسئله کمک می نماید. این مطالعه با هدف بررسی میزان اگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شرق تهران به منظور یافتن راههای جهت ارتقا آگاهی و بهبود عملکرد آنان به عنوان افراد کلیدی در خانواده انجام گرفته است . این مطالعه توصیفی – تحلیای بر روی ۴۴۵ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران انجام گرفته است . ابزار گرد آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بوده است این پرسشنامه شامل بخشهای اطلاعات دمو گرافیک و بخش مربوط به سئوالات تهیه و نگهداری مواد غذایی بوده است. پس از انجام پایلوت و تعیین حجم نمونه و اصلاحات لازم با انجام پرسشگری و در مورد لزوم مصاحبه فرم های تکمیل گردیده اند. در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز اطلاعات انجام شده است. میانگین سنی زنان ۳۱ سال بوده است. ۹۳ درصد آنان خانه دار و ۴۱/۱ درصد آنان دارای دیپلم بوده اند. بیشترین امتیاز آگاهی مربوط به بخش خصوصیات ماده غذایی بسته بندی شده بوده است (۸۲ درصد) میانگین کلی آگاهی زنان از ۵۵ بوده است. بین تاهل ، شغل همسر و امتیاز آگاهی زنان رابطه آماری معنادار مشاهده گردید ولی بین بعد خانوار و درآمد آنان با آگاهی رابطه معنادار مشاهده نشد. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که بیشتر فراوانی در بین سطوح امتیاز آگاهی در حد متوسط می باشد. در بین بخشهای مختلف در برخی موارد که بیشتر مورد توجه بوده است آگاهی بیشتر می باشدو این موضوع نشانگر نقش مهم مراکز اطلاع رسانی در بالا بردن آگاهی زنان و درنتیجه بهبود عملکرد آنان است. بنابراین مسئولین ذی ربط باید جهت ارائه برنامه های مناسب به منظور ارتقا سطح آگاهی و بهبود عملکرد زنان از طریق این مراکز برنامه ریزی مدونی انجام دهند.