سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سهیلا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم یار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و رشد و توسعه جوامعشهری و نیز گسترش کلان شهرها ، موجب شده اشت تا میزان تولید مواد زاید جامد رو به فزونی نهاده و این مسئله به صورت یکی از معضلات و مشکلاتبشر درآِد که هم سلامت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار دهد . بازیافت مواد زائد جامد، یکی از مهمترین استراتژی و گزینه ها بعد از کاهش تولید در مدیریت مواد زائد جامد می باشد . تعیین میزان فراوانی آگاهی و نگرش دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهرانو و علوم پزشکی تهران در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد می باشد. مطالعه حاضر به صورت مقطعی ، توصیفی تحلیلی بوده که با ابزار پزسشنامه بر روی ۲۰۰ نفر دانشجویان دختر و پشر خوابگاه تهران و علوم پزشکی تهران انجام گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. پرسشنامه ای که برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت شامل ۴ بخش سئوالات دمو گرافیک ، آگاهی سنجی ، نگرش و سنجش عملکرد بودند ۳۹/۲% دانشجویان آگاهی خوب ، ۴۳/۱% آگاهی متوسط ۱۷/۷% آگاهی ضعیف داشتند. نگرش ۹۳/۹% دانشجویان خوب و ۶/۱% متوسط بود . عملکرد ۶۴/۶% متوسط و ۳۵/۴ % عملکرد ضعیف داشتند . هیچ یک از دانشجویان عملکرد خوب در خصوص باز یافت مواد زاید نداشتند . دانشگاه محل تحصیل بر آگاهی دانشجویان مورد بررسی تاثیر معنی داری داشت ( ۰/۰۳ : P ) هیچ یک از متغیر های مورد بررسی بر نگرش دانشجویان اثر معنی دار نداشت ( ۰/۰۵ <P ) بین عملکرد دانشجویان و جنس ( ۰/۰۵ 😛 ) ، دانشگاه محل تحصیل ( ۰/۰۴ 😛 ) ، محل سکونت آنها ( ۰/۰۳ 😛 ) رابطه آماری معنی داری وجود داشت . نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد دانشجویان در زمینه بازیافت مواد زاید پایین می باشد. بایستی با برنامه های آموزشی مناسب سطح آگاهی افراد را ارتقا داد تا بتوان به عملکرد خوب در زمینه بازیافت مواد زاید جامد رسید.