سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد پیر صاحب – دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه
سید محمد عزیزی – دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

چکیده:

تولید انواع مواد زائد در نتیجه فعالیتهای انسان (تولیدی و مصرفی) یکی از مهمترین مسائل بهداشتی و زیست محیطی می باشد که در زنجیره مدیریتی زباله های ناشی از فعالیتهای مصرفی انسان به دلیل حجم بالا، فساد پذیری، بهداشت عمومی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در این بین هیچگاه نباید نقش پرسنل فرایند مدیریت مواد زائد جامد از جمله کارگران تنظیف شهری را نادیده گرفت. با توجه به حساسیت شغلی که این افراد دارند بهداشت فردی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش یک نوع مطالعه توصیفی از نوع KAP بوده که بر روی ۱۸۰ نفر از کارگران تنظیف شهری در سطح شهر کرمانشاه انجام گرفت. مطالعه با تکمیل یک پرسشنامه ۵ قسمتی انجام شد که قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافی ( ۱۲ سوال)، آگاهی ( ۱۲ سوال)، نگرش( ۱۳ سوال)،عملکرد( ۱۲ سوال) و ضایتمندی نسبت به شغل ( ۶سوال) بود. در نهایت همه اطلاعات جمع آوری شده ارائه گردید. نتایج حاصله نشان داد که ۲۵/۳% جامعه مورد مطالعه دارای آگاهی ضعیف ، ۵۳/۵% متوسط و ۲۱/۲% از آگاهی خوب برخوردار بودند. در ارتباط با سوالات نگرشی ۲۱/۲% دارای نگرش ضعیف و ۴۳/۱% متوسط ، ۳۵/۸% نیز از نگرش خوب برخوردار بودند. در بخش عملکرد نیز ۲۷ % دارای عملکرد ضعیف، ۵۱/۱% متوسط و ۲۱/۹ % عملکرد خوب داشتند. در زمینه رضایتمندی از شغل خود، ۱۵/۳% ناراضی ، ۷۵/۲%نسبتا راضی و ۹/۵ % آنها راضی بودند. با توجه به نتایج مشخص گردید اکثریت کارگران تنظیف شهری در ارتباط با بهداشت فردی و محیط دارای آگاهی و عملکرد متوسطهستند و بین آگاهی و نگرش آنها با عملکرد هایشان هماهنگی و همخوانی وجود دارد. بنابراین جای این امید وجود دارد که برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و ایمنی کار (جهت بالا بردن سطح آگاهی) و با در اختیار قرار دادن وسایل مناسب کار(لباس کار، دستکش، ماسک و غیره) توسط سازمان شهرداری و بازیافت، می توان سطح آگاهی و عملکرد و رضایتمندی کارگران تنظیف شهری نسبت به بهداشت فردی و محیط را بالا برد.