سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گیتی کاشی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
پریسا بیشه – دانشجوکارشناسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران،

چکیده:

ایمنی غذایی بعنوان یکی از عناصر توسعه انسانی باافزایش نگرانی جامعه نسبت به مخاطرات موادغذایی ازقبیل مسمویتهابه اولویت مصرف کنندگان تبدیل شده است.ماده غذایی ایمن از مواد اولیه سالم تهیه میشود.باتوجه به نقش مادران بعنوان محوراصلی تغذیه درخانواده،این بررسیباهدف تعیین نقش آگاهی تغذیه ای مادران شهرستان چالوس درموردایمنی غذایی ورفتار تغذیه ای آنان انجام گرفت.روش کار: مطالعه به روش مقطعی درمادران مراجعه کننده به ۰۱ مرکز بهداشتی،درمانی درشهرستان چالوس در بازه زمانی فروردین تاتیرماه سال ۱۰ انجام گرفت.حجم نمونه ۰۱۱ مادر) ۰۱ خوشه دارای میانگین ۰۱ نمونه، نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده سهمیه ای( بودکه جهت واکسیناسیون کودک خودبه مراکزمراجعه کردند.ابزار جمع آوری پرسشنامه دارای متغیردموگرافیکی) ۷ سوال(و سوالات ایمنی غذایی) ۶۵ سوال( بودکه توسط مادران تکمیل شد.گستره نمره آگاهی به رده عالی) ۶۵ ۶۵ (،خوب) ۷۷ ۶۶ (،متوسط) ۰۰ ۷۵ (وضعیف) ۱ ۰۰ (تقسم شد.متغیرهای دموگرافیک نظیرسن،شغل،وضعیت تاهل،تحصیلات،تعدادافرادخانوار،تحصیلات همسروشغل همسردررابطه با آگاهی،نگرش وعملکردمادران مراجعه کنندگان به مراکزدرخصوص ایمنی غذایی ورفتار تغذیه ای درشهرستان چالوس درسال ۰۷۱۰ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت