سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا شاهین فر – کارشناس ارشد مدارک پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلیمه گوهری نژاد –
حمیدرضا اباذری –
زهرا فرجی –

چکیده:

تحولاتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات درنهادها سازمان ها و موسسات مختلف ایجاد کردها ست مستقیما برکاروزندگی شخصی و اجتماعی کارکنان مردم و جامعه تاثیر گذاشته است یکی از این تاثیرات پیدایش الگوهای روش انجام کار مبتنی بررایانه به نام دورکاری است باتوجه به اهمیت این موضوع درسازمان های امروزی این مطالعه به منظور بررسی آگاهی نگرش و عملکرد Knowledge Attitude Practices کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص دورکاری انجام شد پژوهش حاضر توصیفی مقطعی است که درسال ۱۳۹۰ برروی کارکنان دورکار ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش و نیاز به اطلاعات دقیق تمام کارکنان دورکار به روش سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر ۵ سوال دموگرافیک و ۲۵ سوال اختصاصی درمورد آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان درخصوص دورکاری تهیه و جهت تکمیل دراختیار کارکنان قرارگرفت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS , آزمونهای آماری t Spearman Pearson درسطع معنی داری P£۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند