سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد خطیبی – کارشناس ارشد زراعت
محمد غفاری –

چکیده:

به منظور بررسی آنالیز رشد صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثربرعملکرد ارقام گندم بهاره از طریق روشهای آماری چندمتغیره آزمایشی در قالب طرح بلوکهای تصادفی در سه تکرار درسال زراعی ۸۷-۸۶ درمرکز ترویج و خدمات کشاورزی شعبان از توابع شهرستان مشگین شهر واقع دراستان اردبیل اجرا گردید درهر تکرار هر کرت آزمایشی شامل چهارخط از هر رقم بطول ۳ متر و فواصل ۵۰ سانتی متر بود و فاصله بذر روی خطوط کاشت ۲۵ سانتی متر درنظر گرفته شده بود دراین آزمایش ۱۰ رقم گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک و موروزولوژیک مورد مقایسه قرارگرفته و برای تعیین روند رشد گندم نمونه گیری ها در ۶ مرحله با فاصله ۱۰ روز درجه رشد انجام گرفته اولین مرحله نمونه گیری مرحله شروع رشد ساقه بوده و با فاصله ۱۰ روز نمونه گیری های بعدی صورت گرفت و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و به بخشهای مختلف تفکیک و محاسبه صورت گرفت و نتایج آزمایش نشان داد که ارقام فوق از لحاظ ارتفاع تعداد روز تا گلدهی عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه وزن هزاردانه تعداد دانه در سنبله CGR و TDM دارای دامنه تغییرات فوق العاده بودند