سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ته
محمود مشعل – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مریم وراوی پور – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق جهت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی و پتانسیل جریان ماتریک خاک های سنگین به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل ۲۸۰۰k1، انجام شد. آزمایشات مورد نظر در اردیبهشت ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. برای انجام آزمایش ها تعداد ۲۰ چاهک به صورت شبکه منظم با فواصل متر و به عمق ۶۰ سانتی متر و شعاع ۳ سانتی متر، حفر شدند. دبی خروجی از پرمامتر در چهار مرحله، تحت بار ثابت آبی ، ۵، ۱۰، ۱۵ و۲۰ سانتی متر، اندازه گیری شد. همچنین نمونه هایی از خاک مزرعه به طور کاملا تصادفی در اعماق ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر انتخاب شد و با روش هیدرومتری و استفاده از مثلث بافت خاک، بافت خاک مزرعه مشخص گردید، که با توجه به بافت رسی منطقه مورد آزمایش در حدود یک ساعت زمان برای رسیدن به دبی ثابت خروجی مورد نیاز است. در این آزمایش تاثیر افزایش عمق نسبت ، مورد بررسی قرار گرفت و با افزایش این نسبت تعداد آزمایش های موفق افزایش یافت، به طوریکه در نسبت های ، بزرگتر از ۲ تقریبا ۷۰-۶۵ درصد و در نسبت های بزرگتر از ۳ تقریبا ۸۰-۷۵ درصد از آزمایش ها به صورت موفق بوده است. همچنین مقادیر میانگین نیز با افزایش این نسبت افزایش می یابد و به طور متوسط مقدار هدایت هیدرولیک اشباع صحرایی و پتانسیل جریان ماتریک بدست آمده از آنالیز دو عمقی در خاک رسی به ترتیب برابر با متر بر ثانیه و متر مربع بر ثانیه می باشد.