سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نصرتیان – کارشناس ارشد ژئو تکنیک،مدرس مراکز آموزش عالی استان ایلام
حاجی کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

مولکولهای آب به دلیل وجود انرژی پتانسیلی درمحیط متخلخل خاک جریان می یابند و طی مسیر دراین محیط بتدریجا نرژی خود را بواسطه اصطکاک از دست میدهند کهدارای اثار نامطلوبی مانند تلف شدن اب ذخیره شده درپشت سازه خاکی ایجاد فشار منفذی و کاهش تنش موثر درنتیجه کاهش مقاومت برشی اعمال فشار بالا برنده ایجاد پدیده فرسایش ایجاد نیروی نشت هریک از مسائل فوق می توانند برپایداری سدهای خاکی اثر منفی داشته باشند برا اینجام این بررسی آنالیز نشت و پایداری استاتیکی سد Carsington از نرم افزار قدرتمند GeoSlope برای محیط های خاکی که حاوی مجموعه برنامه های Sigma/w Seep/ Temp/w Slope/w Quake/w به روش اجزا محدود می باشد استفاده شده است دراین مقاله به منظور ارزیابی پایداری شیب ها و پی سد Carsington مدلسازی آنالیز نشت توسط نرم افزار Seep/w و آنالیز پایداری توسط نرم افزار Geo – Slope/w درحالتهای تحلیل پایداری شیب پس از پایان ساخت تحلیل پایداری شیب درحالت تراوش پایدار و تخلیه سریع مورد بررسی قرارگرفت.