سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فروغ خسرومهر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
آذرنوش جعفری – دکتری سیستماتیک گیاهی
محمدمهدی حمدی – دکتری سیستماتیک گیاهی

چکیده:

جنس بنگدانه L.Hyoscyamus متعلق به خانواده Solanaceae راسته Solanales است که درخراسان رضوی هفت گونه دارد درتحقیق حاضر مطالعه اناتومی ساقه دو گونه بنگدانه از استان خراسان رضوی با تهیه برشهای عرضی انجام پذیرفت نتایج نشان داد که دوگونه از نظر ارایش اوندها اشعه اوندی و پارانشیم محوری متفاوت است