سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهلا سلیمانی – دانجشویکارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
آذرنوش جعفری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
خدیجه شاهرخ آبادی –

چکیده:

جنسRumex L. ترشک متعلق به راسته Caryophyllales وخانواده Polygonaceaeدراستان خراسان ۸گونه دارد مطالعه حاضر آناتومی مقایسه ای ساقه گونه های R.dentatus L. L.R.crispus درخراسان انجام شد بدین منظور در فصل رویش جمع آوری کامل گیاه صورت پذیرفت و برش عرضی به روش دستی تهیه و رنگ امیزی مضاعف با رنگهای کارمن زاجی و سبز متیل انجام شد نتایج نشان داد که سلولهای اپیدرم تعدادلایه های پارانشیم پوست نوع دستجات آوندی تعدادلایه های فیبرکلانشیم مجاری ترشحی و سل نوع اشعه آوندی و پارانشیم چوبی دردو گونه متفاوت بود.