سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزیتا بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
محمود ذکائی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
آذرنوش جعفری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

گونه HUDSON (. L. ) Mentha longifolia متعلق به جنسMentha ازخانواده Lamiaceae دارای شش واریته دراستان خراسان می باشد درمطالعه حاضر اناتومی مقایسه ای دو واریته از گونه M. Longifolia دراستان خراسان انجام شد بدین منظور درفصل رویش جمع آوری کامل گیاه صورت پذیرفت و برش عرضی ساقه تهیه شد و با رنگهای سبز متیل و کارمن زاجی رنگ آمیزی گردید نتایج حاصل از مطالعه اناتومی ساقه تفاوت های یدرنوع چوب ثانویه پارانشیم محوری اشعه اوندی و ارایش و سلها نشان داد.