سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علی قاسمیان – دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
فهیمه طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

در طی سه ده اخیر گزارش زیادی به استفاده از منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی در تولید خمیر و کاغذ مشاهده شده است. به طورکلی این گرایش که روز به روز نیز بر شدت آن افزوده میگردد از رشد جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی و محدود بودن منابعاولیه چوبی تأثیر می پذیرد. به همین دلیل صنعت خمیر و کاغذ به دنبال منابع لیفی مناسب به عنوان جایگزین چوب بوده است الیاف گیاهان غیر چوبی و پسماند کشاورزی یکی از منابع اصلی ماده اولیه لیفی جهت تولید خمیر و کاغذ تعداد زیادی ازکشورهای درحال توسعه محسوب شده و اهمیت آن برای این کشورها پیوسته درحال شناخت است. تصمیمگیری در مورد استفادهاز الیاف گیاهان در صنایع کاغذ و فرآوردههای مرکب چوبی نیاز به شناخت کامل خواص اولیه این نوع مواد دارد. این بررسی ها شامل اندازهگیری طول الیاف، قطر الیاف، ریخت شناختی الیاف می باشد تا پس از برآوردهای اقتصادی، زیست محیطی بتواننسبت به بهره برداری از آنها اقدام نمود. در این تحقیق ساختار آناتومی الیاف ساقه علف قناری مورد طالعه قرار گرفته است