سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
علی قاسمیان – دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
سعید مهدوی – استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، استادیار مرکز تحقیقات البرز

چکیده:

در طی سه ده اخیر گزارش زیادی به استفاده از مازاد تولید محصولات کشاورزی در تولید خمیر و کاغذ مشاهده شده است. به طور کلی این گرایش که روز به روز نیز بر شدت آن افزوده می گردد از رشد جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی و محدود بودن منابعاولیه چوبی تاثیر می پذیرد. به همین دلیل صنعت خمیر و کاغذ سازی به دنبال منابع لیفی مناسب به عنوان جایگزین چوب بوده است الیاف گیاهان غیر چوبی و پسماند کشاورزی یکی از منابع اصلی ماده اولیه لیفی جهت تولید خمیر و کاغذ تعداد زیادی ازکشورهای درحال توسعه محسوب شده و اهمیت آن برای این کشور ها پیوسته درحال شناخت است. تصمیمگیری در مورداستفاده از الیاف گیاهان در صنایع کاغذ و فرآورده های مرکب چوبی نیاز به شناخت کامل خواص اولیه این نوع مواد دارد. این بررسی ها شامل اندازهگیری طول الیاف، قطر الیاف، ترکیبات شیمیایی و ریخت شناختی الیاف می باشد تا پس از برآوردهایاقتصادی، زیست محیطی بتوان نسبت به بهره برداری ازآنها اقدام نمود. در این تحقیق ساختار آناتومی الیاف ساقه سورگم موردمطالعه قرار گرفته است