سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی آموزش کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات درکارافرینی دانش آموزان است روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری موردنظر دراین پژوهش شامل تمامی دانش آموزان هنرستانهای فنی حرفه ایو کاردانش استان هرمزگان هستند که درسال ۹۰-۹۱ مورد بررسی قرارگرفتند و تعدادشان برابر با ۳۶۵۲ نفر میباشد جهت انتخاب نمونه با توجه به جدول مورگان ۳۵۰ نفر بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدها ند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارافرینی می باشد که جهت تعیین پایایی آن ازضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید جهت بررسی سوالات ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و تی تست t-test گروه های مستقل استفاده گردید پس ازتجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین کارافرینی دانش اموزان دختروپسری که درکلاسهای کامپیوتر شرکت کرده و اموزش دیده اند نسبت به کسانی که اموزش ندیده اند تفاوت معناداری وجود دارد.