سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید شهیدی زندی – کارشناسی ارشد منابع طبیعی

چکیده:

مراکز آموزش عالی به دلیل داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی و نیروهای کارشناس و کاردان می توانند به معضل بیکاری جوامع بخصوص بین قشرتحصیلکرده کمک شایانی کرده و دربخشهای گوناگون بازار فعالیت کنند حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی مستلزم داشتن شرایط خاصی از قبیل گسترش فرهنگ کارافرینی وتعاون و حمایت هایدولت با روشهای مختلف از طرح های پژوهشی کاربردی ایجاد مراکز رشد و … است که دراینتحقیق هدف کلی مطالعه و شناخت چگونگی میزان تاثیر آموزش درتوانمندی کارافرینی دانشجویان مراکز دانشگاه برایرشته های کشاورزی و منابع طبیعی است پژوهش حاضر کاربردی است و از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل آموزشی عوامل فردی و شغلی دانش آموختگان و متغیروابسته توانمندی کارافرینانه است و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است ضریب پایایی پرسشنامه که از طریق آزمون مقدماتی دربین ۴۰ نفر از افراد مورد ماطلعه محاسبه گردید ۸۹ درصد براورد گردید جامعه آماری تحقیق ۳۲۰ نفر از دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دراستان کرمان می باشد که ۱۴۶ نفر بهعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند