سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایرج اسماعیلی – پزشک و کارشناسی ارشد تحقیقات M.D-MPH
معصومه تاجیک – کارشناس بیمه آسیا
سیمافخر دوزدوزانی – کارشناس بیمه آسیا

چکیده:

سلامت انسان و توسعه اجتماعی رابطه ای جدایی ناپذیردارند سلامت یکی از شش قلمرو اصلی رفاه اجتماعی است و پس هر آنچه تهدیدی برای سلامت باشد تهدید برای توسعه و رفاه اجتماعی نیز می باشد و آنچه موجب ارتقای سلامت است عملا ما را به سوی توسعه و رفاه اجتماعی رهنمون می سازد درعقد بیمه های زندگی عمر و پس انداز شرکت های بیمه بدنبال افراد سالم هستند تا با دریافت حق بیمه برای مدت مشخص بتوانند در صوت وقوع خطر یا فرارسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه بیمه به بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه بپردازد . مواردی وجود دارد که با توجه به اعلام بیمه شونده در پیشنهاد بیمه عمر و پس انداز سرمایه مورد درخواست سن و دیگر شرایط سلامت لازم است برایارزیابی پیشنهاد پزشک معتمد آنها را بررس یکند. با استفاده از فرم جمع آوری داده که اطلاعاتی چون سن جنس میزان سرمایه و وضعیت سلامت و … را ارزیابی می کرد و درمجموع ۲۳۵۵ پیشنهاد بیمه که برای اظهار نظر به پزشک معتمد ارجاع شده بود با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل براساس مقایسه دو گروه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 با هم بررسی شد.