سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ایمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند

چکیده:

دسترسی به منابع آب از دیدگاه کمی و کیفی لازمۀ حیات انسان و فعالیت های مختلف بشری است. لذا حفاظت از این منابع بخصوص آب های شیرین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حفظ سلامت و توسعۀ همه جانبه جوامع مطرح می باشد. بدیهی است که در اولین اقدام برای حفاظت و بهره برداری بهینه از این منابع، باید آگاهی و شناخت دقیقی از پتانسیل این منابع داشته باشیم و با انجام پایش های مستمر آگاهی همه جانبه ای را بخصوص از تغییرات کیفی آن ها بدست آورده و زمینه های توسعۀ پایدار را فراهم نماییم. در این تحقیق ۱۱ چاه عمیق در منطقۀ لارستان انتخاب و فاکتورهای اسیدیته، کلر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، هدایت الکتریکی، غلظت کل جامدات محلول و بی کربنات در سال ۱۳۸۹ اندازه گیری و مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون آنالیز رگرسیون بین پارامترهای مذکور، بهترین مدل خطی بین دو پارامتر سولفات و هدایت الکتریکی با ضریب تبیین ۹۸ درصد برازش گردید؛ همچنین بالاترین میزان همبستگی نیز بین دو پارامتر غلظت کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی با ضریب همبستگی ۹۹۹/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد بدست آمد