سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده اعظم نوربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- گروه جغرافیا- دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آلودگی هوا ازجنبه های مختلف حائزاهمیت می باشد و به ویژه دربرخی کلان شهرها به یک مشکل حاد مبدل شده است. شهر اصفهان با جمعیتی بیش از یک میلیون ونهصد هزار نفر یکی از کلان شهر های ایران می باشدکه دومین شهر صنعتی ایران و یکی از قطب های کشاورزی کشور است. متأسفانه موقعیت جغرافیایی این شهر، آرا م بودن بادها در اغلب مواقع سال تهویه طبیعی هوا را دچار اشکال نموده و وفور فعالیت های صنعتی،کشاورزی، حمل و نقل و دیگر فعالیت های انسانی مرتبط در برخی ایام سال شرایط بحرانی آلودگی هوا را ایجاد می نماید. دراین تحقیق پژوهش نقش فراسنج ها ی آب و هوایی در ایجاد شرایط حاد آلودگی هوایاصفهان مورد بررسی قرار گرفته و عوامل همدید تشدید کننده بحران آلودگی هوا در این روزها نیز تحلیل خواهد شد. در این پژوهش ایستگاه منتخب سنجش آلاینده ها درشهر اصفهان میدان بزرگمهرمی باشد که آمارروزانه آن در یک دوره آماری سال ۱۳۸۷ هجری شمسی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از شاخص استاندارد آلودگی هوا برای تعیین روزهای آلوده استفاده شد و در ادامه همبستگی بین میزان آلودگی با فراسنج های دما، بارش، فشار، رطوبت وسمت وسرعت باد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهشنشان داد که پدیده آلودگی هوا با بارش کمترین انحراف معیار و بالاترین ضریب هم بستگی معکوس را دارد واین به معنای وجود رابطه قوی بین بارش وآلودگی هوا است و با افزایش بارش میزان شاخص آلودگی هوا کاهش می یابد. از طرف دیگر سرعت باد با آلودگی هوا در این نقطه از شهر کمترین همبستگی را دارد که این به مفهوم وجود رابطه مثبت ضعیف بین سرعت باد و شاخص آلودگی هوا می باشد. لازم به ذکر است که باد همدر کاهش مقدار آلاینده و هم در افزایش آن تأثیر دارد زیرا باد می تواند آلاینده ها را از یک نقطه دیگر به این مکان منتقل نماید و برعکس می تواند آلاینده ها را از این نقطه به نقطه دیگر منتقل نماید. تحلیل نقشه های سطوح فوقانی بیانگر استقرار سامانه پرفشار روی عربستان و یا شمال دریای سرخ و استقرار فراز در غرب ایران در روزهای بحرانی آلودگی هوا می باشد. نقشه های پایداری جو بیانگر وجود حرکات نزولی قوی و پایداری شدید هوا در روزهای بحران آلودگی می باشد