سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم السادات مسلمی عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم یخکشی – معاون فنی شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

به خاطر تمرکز چاههای آب شرب در یک محدوده کوچک و تاثیر گذاری چاهها بر روی یکدیگر، یکی از عواملی که تحت تاثیر قرار میگیرد، میزان آبدهی چاهها میباشد. بدین ترتیب که در یک محدوده کوچک به علت برداشت بیش از حد و همچنین نزدیک بودن چاهها به یکدیگر باعث میشود که مخروط افتهای ایجاد شده با یکدیگر تداخل داشته باشد و این امر به نوبه خود موجب افزایش افت چاهها و کاهش آبدهی آنها میشود . به منظور بررسی اثر مجموعه چاهها در یک محدوده کوچک بر روی آبدهی و همچنین کاهش آبدهی چاهها، از یک سری شاخصهای آماری استفاده شده است . پس از تجزیه و تحلیل این شاخصها ی آماری، این نتیجه بدست آمد که تغییرات آبدهی با شاخصهای Q2/D,DQI,Q2/D0.5 بیشترین همبستگی را نشان میدهد. و با تعیین فاصله میان چاهها میتوان تاثیر این عامل را در کاهش آبدهی را بهحداقل رساند .با عنایت به شرایط منطقه میتوانDQIمناسب را برای مجموعه چاهها در نظر گرفت که کاهش آبدهی به حداقل تعداد خود برسد