سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عساکره – دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه زنجان
سعیده اشرفی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

پدیده ی تغییر اقلیم ، تغییر الگوی زمانی – مکانی مقادیر بارش را به همراه داشته است این تغییرات را می توان از طریق ابزار و روش های آماری بررسی نمود. کی ی از عناصر اقلیمی شاخص و منعکس کننده پدیده ی تغییر اقلیم، بارش و مشخصات آن است. یکی از مشخصات قابل بررسی بارش در این زمینه، بزرگ ترین بارش های سالانه است. این تحقیق به منظور بررسی رفتار بزرگ ترین بارش ها ی سالانه در شمال غرب کشور صورت گرفته است. بدین منظور از داده های بارش ۲۶۰ ایستگاه سینوپتیک – کلیماتولوژی و باران سنجی طی دوره اماری ۲۰۰۵-۱۹۶۶ بهره گرفته شده است بررسی های انجام شده بر روی ی اخته های ۴۸۰ نقشه ی هم ارزش و بر اساس تحلیل روند خطی، حاکی از وجود سه حالت روند افزایشی، روند کاهشی و ثبات در منطقه می باشد. این روند که عمدتاً معنی دار است در بخش های جنوب غربی و شرقی بارز تر است. پهنه ی جنوب غربی منطبق بر بخش های پر باران می باشد. بنابراین توزیع زمانی بارش در این بخش کاهشی افته است.