سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی اسدیان نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه بین المل
حدیث مظهری – دانشجوی کارشناسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوی
رضا تقی آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مواد ومتالورژی دانشگاه بین المللی امام

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فیلم های اکسیدی دوگانه محبوس بر خواص مکانیکی آلیاژ هیپویوتکتیکAl-Si حاوی ناخالصی آهن در دو شرایط ریختگی و عملیات حرارتی شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد کهبهبود خواص مکانیکی در نتیجه عملیات حرارتی در شرایطی که آلیاژ حاوی مقادیر قابل توجه از فیلمهای اکسیدی محبوس است به مراتب کمتر از شرایطی است که ریخته گری آلیاژ در شرایط مناسب و استاندارد صورت پذیرفته است به طوری که میزان خواص کششی آلیاژ در حضور فیلمهای اکسیدی محبوس حدود ۱۳ درصد کاهش را نسبت به شرایط یاد شده نشان می دهد