سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید اسمعیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امکان تولید آلیاژهای پر استحکام مس با حفظ هدایت الکتریکی با استفاده از عنصر برلیم با روش رسوب سختی و پراکنده سختی مورد توجه بسیاری از محققان میباشد . آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای رایج در س اخت آلیاژهای نانو ساختارمیباشد، که با افزایش حد حلالیت عنصر آلیاژی امکان افزایش استحکام را به وجود می آورد. در تحقیق حاضر آلیاژ مس برلیم به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شده و تأثیر عنصر برلیم بر پارامترهای مربوط به پودر مورد بررسی قرار گرفته است .آلیاژسازی در آسیاب گلوله ای سیاره ای به مدت زمان ۴و ۱۲ و ۴۸ و ۹۶ ساعت انجام گرفت و مخلوط پودرهای مس و برلیم در ۲ ترکیب ۱و ۶ درصد وزنی عنصر آلیاژی آسیاب شدند . پودرهای حاصل از آسیاکاری توسط دستگاه پراش اشعه ا یکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز شدند. نتایج حاصله حاکی از کاهش اندازه کریستال در حد نانومتر و افزایش کرنشداخلی با فرآیند آسیاکاری، که ناشی از اثرات کار سرد انجام شده است، میباشد . پارامتر شبکه با افزا یش زمان آسیاکاری افزایش می یابد، که بیانگر حل شدن عنصر برلیم در کریستال مس میباشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و نتایج کمی استخراج شده از آنها نشان میدهد پودرها در ابتدای آسیاکاری درشت شده و در ادامه اندازه ذرات پودر کاهش می یابد