سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – عضو هیات علمی
سامان شیدایی – کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
بیتا ا اسکویی – کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس دهشیری – کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

بذر ار مهمترین نهاده های تولید محصولات زراعی بوده و آلودگی بذر کیاهان زراعی بع بذر علفه ای هرز یکی از عوانل کاهش کیفیت لذر می باشد و در صورت آلودگی، عملاً به عنوان عامل انتشار علف های هرز عمل می کند. این پژوهش در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام گردید. بدین ترتیب که از ۹۰ پارت بذری کلزا از ارقام که در ده منطقه مختلف کشور تولید (RGS اکاپی، مودنا، زرفام، اپرا و ،SLM ، مختلف(شامل نه رقم طلایه، هایولا ۴۰۱ ، هایولا ۳۰۸ شده بود نمونه برداری و نمونه ها به آزمایشگاه تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال شد. پس از تعیین خلوص فیزیکی هر یک از نمونه ها، به میزان ۱۰۰ گرم از هر یک از نمونه ها انتخاب شد و نوع و تعداد بذر علف های هرز موجود در آن تعیین گردید. همچنین درصد جوانه زنی هریک از پارت ها از طریق آزمون جوانه زنی استاندارد مشخص گردید. نتایج آنالز کیفی نمونه ها نشان داد که بیشنرین آلودگی به بذر علف های هرز غیر مجاز مربوط به بذرهای تولیدی در استان فارس بود که هر نمونه ۱۰۰ گرمی بذر به طور میانگین به تعداد ۱۴ عدد بذر علف هرز ملیلوتوس دیده شد. ذر مورد سایر علف های هرز نیز بیشترین آلودگی در بذرهای تولیدی منطقه ساوه به میزان ۸۵ عدد بذر جغجغک در نمونه های ۱۰۰ گرمی بذر کلزا دیده شد.