سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم بنی فاطمه – دانشجوی مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
عطا الله سلطانی گوهرریزی – دانشیار، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد ملکوتیان – دانشیار، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

چکیده:

یونهای نیترات و نیتریت از مهمترین آلایندههای منابع آبهای سطحی و زیرزمینی میباشند که علاوه بر چرخه ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی، صنعتی و همچنین فاضلابهای کشاورزی مواد زائد جامد شهری و صنعتی، تخریب جنگلها و مراتع نیز وارد آب و خاک شده و میتوانند اثرات نامطلوبی بر سلامتی مصرف کنندگان بر جای گذارند. این تحقیق به منظور بررسی آلودگی ناشی از نیترات و نیتریت درآبهای زیرزمینی و رابطه با میزان بارندگی مناطق تحت پوشش شهرستان کرمان انجام شد. بدین منظور آزمایش نیترات بر روی ۱۱۳ نمونه آب از تیرماه ۱۳۸۷ تا آذرماه ۱۳۸۹ در دشت کرمان انجام گرفت. برای اندازهگیری مقادیر یون- ۸۲۰ نانومتر استفاده شده است. نتایج نشان داد که غلظت – های نیترات و نیتریت از روش اسپکتروفتومتری و با طول موج ۳۴۰ یونهای نیترات و نیتریت در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از مقادیر استاندارد نمیباشد. همچنین در سال ۱۳۸۷ هیچ همبستگی بین نیترات و مقدار بارندگی (مهر ۱۳۸۶ تا تاریخ نیترات آزمایش شده ) مشاهده نشد. از سویی دیگر در سال ۱۳۸۹ همبستگی بین میزان نیترات و مقدار بارندگی ( مهر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۹ ) دیده شد.