سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین غفوریان ابدی – دانش آموختگان دکتری عمومی دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
محمد سیاح لائین –
محسن دانشمندی –
حامد رحمت –

چکیده:

ماست نقش مهمی در تغذیه ایرانیان بازی می کند و در بسیاری اماکن افراد خودشان بدون در نظر گرفتن شرایط بهداشتی اقدام به تولید و فروش آن می کنند.در شهرستان مشهد این نوع ماست در ۶۰ % فروشگاه ها یافت می شود و متقاضیان زیادی دارد. در این بررسی ۷۰ نمونه از ماست های محلی از فروشگاههای سطح شهر جمع آوری شد نمونه ها در ظروف استریل به آزمایشگاه منتقل گردیدند پس از انجام رقت سازی هر رقت برای بررسی کلی فرم ها در محیطVRBA کشت مخلوط انجام شد سپس آزمایشات تاییدی و بیوشمیایی برای بررسی کلی فرمهای مدفوعی در کلنی های مثبت شده انجام گرفت.شمارش قارچ ها در محیطSDA انجام گرفته شد و هر کلنی منفرد برای اسلاید کالچر استفاده گردید. نتایج نشان داد ۴۵ نمونه از ۷۰ نمونه ، آلوده به کلی فرم بوده اند و میانگین شمارش کلی فرم ها ۶۰۲ × ۱۰۴ cfu/ml و در یک نمونه کلی فرم مدفوعی ، انتروباکتر پیدا شد . در ۵۹ نمونه از ۷۰ نمونه گرفته شده قارچ دیده شد که در ۳۸ نمونه از ۵۹ نمونه SLIDE CULTURE انجام شد و ۵/۲۷% گونه ها فوزاریوم و۲۱/۰۵% گونه آسپرژیلوس و ۳/۵۸% گونه ها پنی سیلیوم و ۴۲/۱% دیگرجنسهای قارچی جدا گردید.