سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو آذرم – دانشجوی کارشناسی ارشد
محبوبه مدنی – دانشگاه آزاد فلاورجان اصفهان
محمدعلی ضیا – دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

محصولات کشاورزی ازجمله بادام زمینی تحت شرایط مناسب محیطی ماننددرجه حرارت و رطوبت آلودگی بالای قارچی را نشان میدهند دراین مطالعه بررسی آلودگی قارچی بادام زمینی درنمونه های شهراصفهان انجام شد بدین منظور ۸۵نمونه بادام زمینی از مغازه های خرده فروشی و عمده فروشی خشکبار بازار اصفهان خریداری شد نمونه ها بعداز آماده سازی درمحیط سابورودکستروز اگار کشت داده شدند و شناسایی قارچ ها به روش کشت برروی لام و براساس شکل ظاهری آنها صورت گرفت نتایج این مطالعه بیانگر آلودگی ۶۹/۴ درصد نمونه ها به قارچهای آسپرژیلوس پنی سیلیوم فوزاریوم ژئوتریکوم پسیلومایسس موکور رودوتورولا و ساکارومیسس بود باتوجه به حضور جدی قارچهای توکسین زا درنمونه های مورد مطالعه کنترل بادام زمینی های مصرفی ازنظر آلودگی به این قارچها ضروری می باشد.