سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد دانشگاه شیراز
طیبه رمضانی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
فاطمه راست منش – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی آلودگی فلزات سنگین ناشی از دفن پسماند برخاک اطراف پسماندگاه ها دراستان هرمزگان و شناسایی منابع آلاینده طبیعی و انسانزاد با بکارگیری شاخصهای آلودگی و روشهای آماری است برای این منظور ۸ نمونه خاک از مکان های دفن پسماند شهرستانهای مهم استان هرمزگان انتخاب شدند. ضریب غنی شدگی درجه آلودگی و منشا انسانزاد و زمین زاد هشت فلزسنگینV ; NiCuCd ; HgAsCr ،Pb درنمونه ها محاسبه و ارزیابی شد و غلظت فلزات سنگین با غلظت استاندارد خاکهای جهان مقایسه شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که از میان هشت فلز سنگین مورد مطالعه مس و سرب بالاترین میانگین و میانه غلظت را دارا هستند اما بیشترین ضریب غنی شدگی به کادمیم تعلق دارد عوامل اصلی آلودگی فلزات سنگین خاک استان با استفاده از همبستگی مورد مطالعه قرارگرفت براساس نتایج بدست آمده کانه زایی کروم از منابع اصلی آلودگی زمین زاد خاک های مورد مطالعه این استان است و کادمیم بیشترین سهم انسان زاد آلودگی را داراست.