سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مرتضی چه گونی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب

چکیده:

منطقه سپاهان شهر از نظر موقعیت شهری در شرایط مناسبی استقرار یافته و در سالیان اخیر مورد توجه مسئولین و مردم بوده به همین علت در معرض مداوم توسعه شهری در اصفهان بوده است. آلودگی صوتی در شهرها آثار زیان آوری بر سلامت جامعه دارد، لذا به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده اندازه گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است. این پژوهش با هدف اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی در این منطقه و ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشگیرانه به تفکیک هر ایستگاه انجام گرفته است. جهت اندازه گیری تراز فشار صوت ابتدا نقشه محدوده مطالعاتی تعیین گردید و تعداد ۸ ایستگاه در مناطق حساس انتخاب شد و عملیات اندازه گیری در این ایستگاهها انجام گرفت. شاخص های صدا در شبکه وزنی A قرائت شد. اندازه گیری ها توسط دستگاه cel 450 طی دو نوبت صبح و بعدازظهر صورت گرفت. حداکثر مقدار تراز فشار معادل صوت در مدت زمان ۳۰ دقیقه اندازه گیری شده در شبکه وزنی A در طول زمان اندازه گیری مربوط به ایستگاه آموزش عالی شهید اشرفی در روز به مقدار ۷۵٫۷ دسی بل و در شب ۷۱٫۳ دسی بل بدست آمده و در دیگر ایستگاهها کمتر از حد استاندارد بوده که نیز آلودگی صوتی دو ایستگاه جنب راه آهن و پادگان نظامی از نوع مقطعی بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در ایستگاه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی همجوار با بزرگراه شیراز آلودگی صوتی وجود دارد و در اکثر موارد به تفکیک ساعات شبانه روز بالاتر از حد استاندارد است و نیز بلوار غدیر نسبت به بلوار شاهد و توحید به نسبت از آلودگی صوتی بیشتری برخوردار است. در ادامه برای پیشگیری از پیامدهای مواجهه با سروصدا به تفکیک هر کدام از ایستگاهها توصیه ها و راهکارهای مدیریتی پیشنهاد گردیده است.