سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله هاشمی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علو
منیره خادم – منیره خادم، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
علی مشکینیان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

با توجه به اینکه سرو صدا سبب ایجاد عوارضی چون افت شنوایی، عوارض فیزیولوژیکی و روانی می گردد و با توجه به اینکه قدم اصلی در جهت کاهش افت دائم شنوایی در محیط کار بررسی سطوح آلودگی صوتی و تعیین منابع اصلی انتشار صوت میباشد مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی صوتی در یکی از کارگاههای بزرگ ریخته گری فولاد در سال ۱۳۸۷ انجام پذیرفت. اندازه گیری سر و صدای محیط کار در سالنها و ایستگاههای تعیین شده با استفاده از دستگاه صداسنج ۴۵۰- CEL با قابلیت آنالیز فرکانس و به روش ناحیه بندی صورت گرفته است. در روش ناحیه بندی، سالن مربوطه به نواحی شطرنجی با ابعاد یکسان تقسیم و مرکز هر ناحیه یک ایستگاه اندازه گیری در نظر گرفته شده و در هر ایستگاه اقدام به اندازه گیری تراز فشار صوت SPL در شبکه A و با سرعت slow در ارتفاع منطقه شنوایی کارگر گردید. همچنین آنالیز فرکانس در شبکه A و با سرعت slow در فرکانسهای یک اکتاوباند از ۸۰۰۰-۶۳ هرتزانجام شد. کلیه اندازه گیریها در ایستگاههای مربوط به واحدهای مختلف ریخته گری از قبیل (پالت ماسه، قالب چرخ، قالب گیری ها، کوره ها ی ۳ ، ۱ و ۵۰۰ تن ، ویبراتور، قالب گیری چدن و ماهیچه گیری انجام گرفت. پس از انجام مرحله اندازه گیری پارامترهای آماری توسط نرم افزار spss تعیین و نمودارها و جداول توسط نرم افزار excel ترسیم گردید. در کلیه واحدهای ریخته گری در فرکانسهای ۴۰۰۰-۱۰۰۰ هرتز بیشترین تراز فشار صوت بدست آمد. بیشترین تراز فشار صوت به ترتیب مربوط به محل دستگاه ویبراتور ( ۲/۵ ± ۱۰۲/۳ دسی بل ) ، ماهیچه گیری( ۲/۱ ± ۱۰۱/۵ دسی بل ) و کوره ۵۰۰ تن( ۰/۷۱ ± ۹۶/۵ دسی بل ) ، می باشد . وکمترین تراز فشار صوت مربوط به واحد قالب چرخ ( ۹/۸ ± ۷۲ دسی بل ) می باشد. با ضریب اطمینان ۹۵ % میتوان گفت که در ۳ محل مذکور بیشترین تراز فشار صوت بین فرکانسهای ۴۰۰۰-۱۰۰۰ هرتزمی باشد. بطور کلی در کلیه قسمتهای کارگاه بجز قالب چرخ، پالت ماسه و کوره ۳ تن تراز فشار صوت بیش از ۸۵ دسی بل می باشد. بالاتر بودن تراز فشار صوت در فرکانسهای ۴۰۰۰-۱۰۰۰ هرتز خطر ایجاد افت شنوایی را در بر دارد زیرا گوش انسان در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز بسیار حساس بوده و افت شنوایی از این فرکانس شروع می گردد. با توجه به اینکه در اکثر قسمتهای کارگاه ریخته گری تراز فشار صوت بیش از حد مجاز می باشد و با توجه به اینکه دستگاه ویبراتور مهمترین منبع آلودگی صوتی در کارگاه می باشد انجام اقدامات کنترلی ازقبیل ایزولاسیون ویبراتور و سایر اقدامات مدیریتی و آموزشی در این کارگاه ضروری می باشد و با توجه به اینکه اغلب کارگران از وسایل حفاظتی استفاده نمی کنند لازم است که برنامه مدونی جهت بررسی و ضعیت شنوایی کارگران تدوین گردد.