سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودابادی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدیه یزدی – دانشگاه پیام نوریزد
پریسا اصلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی آلودگی صوتی درنقاط پرتردد شهر ماهشهرانجام شدهاست دراین مطالعه توصیفی ابتدا ۱۱ نقطه پرتردد شهرماهشهربرای اندازه گیری صدا درسال ۱۳۹۰ انتخاب شده سپس برای ارزیابی صدا و تعتیین تراز معادل ۲۴ساعته درنقاط انتخاب شده صدا به مدت ۱۰ دقیقه درهرساعت ازشبانه روز اندازه گیری گردید سپس داده ها جمع آوری درقالب میانگین حداکثر حداقل و تراز صوت معادل شده با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد بررسی قرارگرفته شده است نتایج حاصل نشان میدهد که حداکثر و حداقل میانگین ۲۴ساعته تراز معادل صدا به ترتیب مربوط به خیابان امام شمالی جنب دانشگاه به میزان ۷۲±۴/۴دسی بل و خیابان طالقانی ۷±۶۵/۴ درسی بل بودها ست ماکزیمم و مینیمم صدای ثبت شده نیز به ترتیب درخیابان امام جنوبی جنب بازار درساعت ۱۸-۱۷ به میزان ۹۹/۷ دسی بل و کوی سعدی درساعت ۵-۴ به میزان ۳۴ دسی بل بوده است باتوجه به نتایج بدست آمدهدرمقایسه با استانداردهای زیست میحطی دراکثرایستگاه ها به تفکیک ساعات شبانه روز سروصدا درنقاط پرتردد شهرماهشهر بالاتر ازحد استاندارد می باشد.