سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن احمدی مسعود – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آلودگیهای محیط زیست، دانشگ

چکیده:

مواد زائد شهری یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می شوند. از مسائل عمده ناشی اززباله های شهری مدیریت شیرابه هایی است که در مراحل مختلف جمع آوری، فرآوری و دفع نهایی مانند کمپوست یا دفن کردن تولید می شود. شیرابه زباله در واقع نوعی فاضلاب قوی است که آلودگی ناشی از آن در سراسر جهان به عنوان یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی مطرح می باشد،که اگر مدیریت آنها به نحو مطلوبی انجام نپذیرد میتوانند منشاء مسائل زیست محیطی گردندکه این موضوع خود بیانگر لزوم توجه خاص به مسأله محل دفن، و به طور اخص به احتمال و محدوده نفوذ شیرابه در محلهای دفن زباله میباشد. در این تحقیق به بررسی میزان آلودگی شیرابه محل دفن زباله شهر همدان از نظر پارامترهای دما، کدورت، ,PH ,EC ,TDS ,DO COD ,BOD5 طی دو فصل خشک و تر در سال ۰۹۳۱ پرداخته و راهکارهای لازم جهت کنترل بار آلودگی شیرابه زباله محل دفن شهر همدان پیشنهاد می گردد