سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه کلانتریان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
حسن محمدی فتیده – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی

چکیده:

کشاورزی و استفاده بی رویه از کود های شیمیایی یکی از عواملی است که امروزه در مناطقی که فعالیت کشاورزی در سطح وسیعی صورت می گیرد، منجر به تغییر کیفیت آب زیرزمینی می شود. آبخوان کم عمق تنکابن به لحاظ تامین منابع آب شیرین منطقه دارای اهمیت زیادی می باشد و رقم چاه های محفوره در آن قابل توجه است. به دلیل فعالیت زیاد کشاورزی در منطقه و دانه درشت بودن رسوبات پوشاننده آبخوان، ورود آلایندهها به آبخوان خیلی سریع صورت می گیرد. به منظور بررسی آلودگی در این آبخوان از ٢۴ حلقه چاه دستی و کم عمق موجود در منطقه با پراکنش مناسب در تیر ماه ١٣٨٩ نمونهبرداری شد و برای تمام نمونهها غلظت عناصر اصلی و یونهای نیترات و فسفات در آزمایشگاه اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت یون های نیترات، فسفات و کلسیم موجود در منابع آب منطقه به طور نسبی بالا است. بالا بودن غلظت کلسیم موجود در آب زیرزمینی منطقه را می توان به استفاده کودهای آهکی نسبت داد و بالا بودن غلظت نسبی نیترات و فسفات هم در نتیجه استفاده از کودهای نیتروژندار در منطقه میباشد. هم چنین نقشه های هم خطر نیترات و فسفات برای منطقه تهیه شد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که خطر آلودگی به یونهای نیترات و فسفات در مناطق با فعالیت بالای کشاورزی نسبت به سایر مکانها بیشتر می باشد.