سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه شرفی – کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا غفوری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

فلزات سنگین به عنوان یکی از عوامل اصلی تهدید کننده سلامت انسان و محیط زیست پیرامون آن مطرح است. پسابهای حاوی فلزات سنگین به منابع آ بهای سطحی و زیرزمینی راه یافته و باعث آلودگی آنها میشوند. باتوجه به حضور صنایع متعدد دارای پساب های مختلف در دشت آبرفتی زنجان و مجاورت آن ها با رودخانه زنجانرود،پتانسیل آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط جریا نهای نفوذی آلوده بالا م یباشد. بدین رو در این پژوهش با نمونه برداری از ۵۹ منبع تخلیه آبهای زیرزمینی و آنالیز شیمیایی آن ها با روش ICP-MS وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زنجان نسبت به فلزات سنگین سمی Mn و Ni ،Cr ،Se ،Fe ،Hg ،Cu ،Zn ،As ،Pb ،Cd موردبررسی قرار گرفته است. بررس یهای حاصل از آنالیز شیمیایی نمون هها و مقایسه غلظت عناصر مذکور با حدود مجازارائه شده در استانداردهای مختلف نشان دهند ه عدم آلودگی آب های زیرزمینی به فلزات سنگین سرب، جیوه، نیکل، آرسنیک، آهن، سلنیوم، روی و مس م یباشد. عناصر کادمیوم، منگنز، کروم و آنتیموان در برخی نمونه هاغلظت بیش از حد مجاز استاندارد را نشان می دهند. لذا پیشنهاد می گردد پایش منظم عناصر سنگین در آبخوان دشت زنجان با توجه به استقرار صنایع مختلف در آن دشت، صورت گیرد.