سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالله صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایران
رویا رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایران
معصومه مهربان سنگ آتش – گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذای
محمد محسن زاده – گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور شناسایی آلودگی فوزاریومی ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای صنعتی اتاسن خراسان رضوی، طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ نمونه برداری از ۱۶ گاو داری به عمل آمد. در مجموع ۴۵ جدایه فوزتریوم از ۵۷نمونه، با استفاده از دو محیط کشت YGC و PDA در دمای ۲۲-۲۵ درجه سلسیوس شناسایی گردید. در این مطالعه ، علاوه بر بررسی آلودگی فوزاریومی، رطوبت دانه ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در ۵۶/۲۵% نمونه های ذرت و ۲۵% نمونه هاب جو اخذ شده در فصل زمستان آلودگی به انواع فوزاریوم وجود دارد. همچنین ۳۷/۵% نمونه های ذرت و ۱۲/۵% نمونه های جو اخذ شده در فصل بهار آلودگی به انواع فوزاریوم وجود داشت. میانگین رطوبت نمونه های ذرت اخذ شده در زمستان معادل ۱۳/۷% و بهار ۱۰/۲۲% و نمونه های جو اخذ در زمستانه معادل ۱۱/۰۸% و بهار ۹/۳۳% بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آلودگی نمونه های ذرت نسبت به نمونه های جو بیشتر بوده که می تواند به دلیل مستقیم فوزاریوم با فصل و حداقل رطوبت باشد.