سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم نصری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا جعفرنژادی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در محصولات کشاورزی در مناطق صنعتی و شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی است که زندگی انسان، گیاهان و حیوانات را تهدید می کند. با توجه به نقش کلیدی گندم در تغذیه انسان، این پژوهش به منظور بررسی میزان سرب در خاک و دانه گندم کشت شده در مزارع استان خوزستان صورت گرفته است. برای مطالعه آلودگی، در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ از تعداد ۱۰۰ مزرعه به روش وزنی، نمونه های خاک و دانه گندم جمع آوری شد. غلظت سرب کل خاک و دانه گندم در تمام نمونه ها اندازه گیری شد. برخی از خصوصیات خاک نظیر pH، EC، ماده آلی و درصد رس نیز تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت کل سرب خاک دارای توزیع نرمال بوده اما میزان سرب دانه گندم دارای چولگی شدید می باشد. با توجه به حد مجاز تعیین شده برای مقادیر سرب کل خاک و گیاه ( به ترتیب ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و ۳۰ تا ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم )، در هیچ کدام از شهرستان های مورد مطالعه غلظت سرب در خاک و گیاه بالاتر از حد مجاز آلودگی قرار ندارد