سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
محمدرضا صبور – استادیار گروه محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آبهای زیرزمینی مهمترین منبع تامین آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک که بخش وسیعی از گستره کشورها را در برمی گیرند به شمار می رود. به همین علت حفظ و نگهداری آن ها از طریق اعمال مدیریت صحیح بر بهره برداری از این منابع ضروری می باشد، در این میان نبود سیستم صحیح مدیریت مواد زائد جامد و دفن زباله در مناطق مختلف و طراحی نامناسب باعث بروز نگرانی در مورد نفوذ شیرابه محلهای دفن به آب‏های زیرزمینی گردیده است. از این رو بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر مجاورت با محل دفن زباله از جمله ضروریات و مسائل مهم زیست محیطی به شمار می رود. لذا پیش بینی انتقال و حرکت آلاینده ها در محل دفن به لایه های زیرین الزامی می باشد.این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود انتقال آلودگی از یک مدفن زباله به سفره آب زیرزمینی را شبیه سازی می کند و به مقایسه با نتایج آزمایشگاهی می پردازد. در نهایت مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که با نظر به اینکه کمبود سایت لندفیل در منطقه وجود دارد و ارتفاع زباله در سایت لندفیل در حال افزایش است ، انتظار می رود که غلظت کلراید نشت یافته از لندفیل افزایش یابد که در آینده باعث افزایش غلظت کلراید در آب زیر زمینی خواهد شد. با فرض اینکه ارتفاع زباله در سایت افزایش نیابد ، پس از گذشت سال های متمادی غلظت کلراید به حدود ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر تقلیل می یابد، در حالیکه غلظت مجاز کلراید در آب آشامیدنی ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر است. این غلظت بالا می تواند افرادی را که از سفره های آب زیر زمینی این منظقه برای تأمین آب شرب خود استفاده می کنند دچار مخاطره جدی گرداند که باید با مدیریت صحیح از اثرات سوء آن جلوگیری شود.